تنظیم سند قطعی باستناد سند وکالت بنام یکی از دو وکیل ( که هر یک حق عمل بمورد وکالت را منفردا داشته باشند ) بدون دریافت حق الثبت صحیح است؟