اخیرا بازرس ثبت محل در بازرسی از دفتر ایراد گرفتند جهت وصول حق الثبت و حق التحریر و...به هیچ وجه از فیش بانکی استفاده نشود و عنوان کردند استفاده از کارت اعتباری سردفتر برای افرادی که فاقد کارت اعتباری هستند الزامی است. همکاران محترم اگر در این خصوص و وجود چنین تکلیفی اطلاعاتی دارند ما را بی بهره نگذارند