دوست و همکار بسیار عزیزی تماس گرفت و موردی داشت بشرح ذیل:

مدتی قبل بدرخواست راهن نسبت به چهار دانگ ملکی که در رهن بانک بوده سند وکالت بلاعزل ( بدون سلب حق عمل به مورد وکالت )تنظیم نموده و حال راهن با  مراجعه به دفتر ایشان و با جلب موافقت بانک در صدد انتقال قطعی ششدانگ ملک به ثالث برآمده و چون با استنکاف سردفتر مواجه شده تهدید نموده در صورت عدم تنظیم سند علیه سردفتر اقدام خواهد کرد.بنظر دوستان استنکاف سردفتر از تنظیم سند وجاهت قانونی دارد؟