اخیرا در تنظیم اسناد فروش اقساطی بانک مسکن با اصرار نماینده بانک مبنی بر قید تاریخ قرار داد داخلی فروش اقساطی بانک در ستون "تاریخ و مدت " خلاصه معامله بجای تاریخ امضاء قرارداد فروش اقساطی مواجه شدم بعد از بررسی متوجه شدم رویه دفاتر شهرستان به همان ترتیبی است که نماینده بانک عنوان میکند حال سوال اینست:

- با توجه به ضرورت همزمانی فسخ مشارکت با امضای قرارداد فروش اقساطی از یکطرف و با توجه به تفاوت ارقام قرارداد مشارکت و فروش اقساطی از طرف دیگر آیا رویه فوق صحیح است؟ چگونه ممکن است سند فروش اقساطی به فرض مثال امروز به امضاء برسد ولی ابتدا و شروع رهن از 10 روز قبل باشد؟ 

-اصولا با توجه به اینکه در عقد رهن ، مدت ، شرط صحت عقد نیست فلسفه درج مدت (ابتداء و انتهای آن) در قراردادهای رهنی( خلاصه و سند مالکیت ) چیست؟