در موارد ذیل ولی میتواند سند را ولایتا (بجای مولی علیه که به سن بلوغ رسیده و کمتر از 18 سال تمام سن دارد) امضاء نماید؟

1-سند تعهد صندوق رفاه دانشجوئی

2-رضایت در امور غیرمالی

3-رضایت در امور مالی(از جمله دیه،ارش و...)

4-گواهی امضاء