همكار عزیزی تماس و موردی بشرح ذیل داشت:

سه دانگ ملكی در مالكیت سازمان مسكن و شهرسازی و سه دانگ دیگر وقف و  تولیت آن با اداره اوقاف است. سازمان مسكن و شهرسازی طی سند اجاره بلند مدت منافع آن را به عقد اجاره به شركتی واگذار كرده است و این شركت درصدد است جهت انبوه سازی با بانك مسكن قرارداد مشاركت مدنی منعقد كندحال سوال:

-آیا دفتر اسناد رسمی الزامی به استعلام از اداره اوقاف دارد؟ و اگر پاسخ اداره اوقاف منفی بود دفتر اسناد رسمی چه تكلیفی دارد؟