آیا برای تنظیم سند وكالت (برداشت از حساب بانكی متوفی) مطالبه و اخذ گواهی واریز مالیات بر ارث از وراث ضرورت دارد؟