بعضا مشاهده میشود نمایندگیهای فروش موتور سیكلت در متنی كه در ظهر سند فروش به منظور ثبت نقل و انتقالات بعدی چاپ شده مراتب نقل و انتقال به خریدار جدید را ثبت و به امضای اصحاب معامله و مهرامضای نمایندگی مربوطه میرسانند.بنظر همكاران محترم ,معامله دوم قابل استناد است یا بایست همجنان خریدار اول را مالك بدانیم؟