سوالی از همکاران:

ششدانگ ملکی به نسبت دو دانگ و چهار دانگ از مورد ثبت دو جلد سند مالکیت بنام دو نفر می باشد مالک دو دانگ نسبت به یک دانگ و مالک چهار دانگ نسبت به دو دانگ وکالت فروش به غیر می دهند.وکیل سه دانگ: یک دانگ از دو سند مالکیت(مجموع مالکیت دو نفر)را به غیر تفویض و دو دانگ دیگر آنرا باز از دو سند و مجموع مالکیت دو نفر با سند دیگر به شخص علیحده تفویض می نماید حال وکیل توکیلی نسبت به یک دانگ درصدد انتقال یک دانگ مورد وکالت بنام خود و وکیل توکیلی نسبت به دو دانگ در صدد انتقال قطعی آن به غیر می باشند.

1- عنایتاً به اینکه نسبت به سه دانگ از مجموع مالکیت دو نفر اسناد تفویض وکالت جداگانه بنام دو شخص تنظیم گردیده که یکی برای یک دانگ وکیل و آن دیگری برابر سند تفویض وکالت علیحده نسبت به دو دانگ دیگر وکیل است آیا میتوان در یک سند فطعی یک دانگ را بنام خود وکیل و دو دانگ دیگر آنرا وکیل بنام غیر انتقال دهند؟

2- چنانچه انتقال بموجب یک سند بنام دو نفر مقدور و میسر نباشد و وکیل یک دانگ بخواهد مورد وکالت را بنام خود انتقال دهد در اینصورت سهم فروشندگان (مالکین) از یک دانگ به چه نسبتی خواهد بود و در انتقال دو دانگ به چه نسبت؟

 چنانچه طریق دیگری بنظر می رسد ارشاد و راهنمایی فرمایید.