منافع ششدانگ ملكی بصورت عمری (بمدت عمر منتفع ) واگذار شده است حال مالك قصد فروش ششدانگ ملك را دارد

-آیا میتوان مالك و منتفع را بعنوان فروشنده و مورد معامله را تمامی ملك مورد ثبت ذكر كرد؟ یا میبایست سند واگذاری حق انتفاع اقاله شود؟ بعبارت دیگر آیا صحیح است منتفع در قالب فروشنده و حق انتفاع  بعنوان مورد معامله ذكر شود؟(در حالیكه منتفع حق واگذاری ندارد)