ششدانگ ملكی در رهن یك موسسه مالی و اعنباریست علاوه بر سند رهنی سند وكالتی هم تنظیم شده كه موسسه مالی و اعتباری(مرتهن) وكیل در فروش ششدانگ حتی بخود است حال موسسه بدلیل عدم انجام تعهدات از سوی راهن درصدد است بجای استفاده از سند رهنی جهت وصول مطالبات خود باستناد سند وكالت نسبت به انتقال مرهونه بخود اقدام نماید.

ایا موسسه میتواند از رهن اعراض (فك رهن) و سپس باستناد وكالت با خود معامله نماید؟ اگر پاسخ مثبت است نحوه اقدام چگونه است؟