تنظیم سند ضمان مبنی بر ضمانت پرداخت مهریه (ثالث پرداخت مهریه را ضمانت نماید)بلامانع است یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است اعلام مراتب به دفتر ثبت ازدواج مربوطه ضرورت دارد؟