شخصی به دفتر مراجعه و اعلام نمود قصد دارد ششدانگ ملک متعلق بخود را با رعایت موارد ذیل صلح نماید:

-         مالک دارای دو پسر (یكی از 2 پسر فوت نموده، متوفی دارای 1 دختر و 1  پسر می باشد.) و چهار دختر و همسراست 

-       مالك  قصد دارد هر 2 نوه مانند فرزندان (پسر دو برابر دختر) از ارث بهره مند گردند.

-         مالک قصد دارد منافع ملک را مادام الحیات خود در اختیار داشته باشد و بعد از فوت در اختیار همسرش قرار گیرد.

 

سوال : بنظر همكاران محترم تنظیم سند بشرح ذیل صحیح است؟

 

مصالح : آقای ....

متصالحین : 1- خانم ... (زوجه) به میزان 6 سهم از 9 سهم ششدانگ و 2- خانم .... 1 سهم از 9 سهم ششدانگ و 3- آقای  ... به میزان 2 سهم از 9 سهم ششدانگ متصالح ردیف 2 و 3 با ولایت جد پدری (مصالح) همگی ساکن نشانی و کدپستی فوق

مورد صلح و حدود آن : ششدانگ یکبابخانه بشماره .....  و ضمن العقد شرط گردید منافع مورد صلح مادام الحیات مصالح و خانم .... (متصالح ردیف اول) در اختیار آنها باشد که بصورت مجانی از آن استفاده نماید و مصالح مباشرتاً بطور یکجانبه و بدون نیاز بحضور متصالحین حق فسخ این سند را با رد مال الصلح مندرج در این سند دارد و این حق مختص مصالح بوده و به وراث منتقل نخواهد شد.