نظر به مواد 51 و 64 و 66 قانون ثبت اسناد و املاك آیا برای هر شخص بی سواد 1 نفر معتمد ضرورت دارد؟ بطور مثال اگر متعاملین 4 نفر بی سواد باشند (2 نفر معامل و 2 نفر متعامل) حضور 2 نفر معتمد كفایت مینماید؟( 1 نفر برای فروشندگان و 1 نفر برای خریداران)