همکاری سوالی بشرح ذیل داشتند که تقاضا نمودند در وبلاگ جهت بهره مند شدن از نظرات سایر دوستان طرح نمایم که عینا ذکر میگردد:

قرارداد اجاره ای در تاریخ 1/5/59 به مدت سه سال منعقد، مدت اجاره انقضاء یافته ولی روابط استیجاری ادامه داشته، حال موجر می خواهد اجاره نامه ای با شرایط اجاره نامه قبلی به مدت سه سال دیگر از تاریخ 1/1/88 لغایت 1/1/91 با اجاره بهای جدید (بیشتر از اجاره نامه قبلی) منعقد نماید. سوال:

1-       قانون حاکم بر روابط استیجاری کدام است؟ و آیا ذکر آن در اجاره نامه جدید لازم است یا خیر؟

2-       در سند اجاره قبلی (1/5/59) نوشته شده که موجر(مالک) مبلغ سی هزار ریال بابت سرقفلی مورد اجاره از مستاجر دریافت نموده عنایتاً به اینکه سند اجاره جدید به استناد و با شرایط اجاره نامه قبلی تنظیم می شود آیا جهت حفظ حقوق مستاجر ذکر موضوع سرقفلی در سند الزامی است یا خیر؟ و به چه عبارتی؟

3-      اجاره نامه جدید، تمدید اجاره نامه قبلی یا تجدید اجاره نامه قبلی محسوب خواهد شد؟ و ذکر آن در سند لازم است یا خیر؟

4-      چنانچه برخی شرایط عمومی در اجاره نامه قبلی رعایت نشده باشد عنایتاً به اینکه موجر با شرایط اجاره نامه قبلی اجاره نامه جدید تنظیم می نماید آیا دفترخانه ملزم به رعایت شرایط عمومی در تنظیم سند اجاره می باشد یا خیر؟

5-      نظر به اینکه موجر اقرار به دریافت مبلغی از بابت سرقفلی مورد اجاره از مستاجر نموده آیا شرط تخلیه مورد اجاره بعد از انقضاء مدت در سند وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ و چنانچه این شرط در اجاره نامه قبلی باشد و اجاره نامه جدید با همان شرایط اجاره نامه قبلی نوشته شود آیا برای دفترخانه مسئولیت دارد یا خیر؟