سندی تنظیم و به امضاء رسیده است که شخص الف بعنوان وام گیرنده ، بانک... و شخص ب که راهن است متعاقب آن بانک طی نامه ای اعلام نموده که وام گیرنده شرکت بوده لکن بر اثر اشتباه، شخص مدیر عامل بعنوان وام گیرنده به دفترخانه معرفی شده است و تقاضای اصلاح سند را نموده است حال سوال:

آیا می توان استدلال کرد که شخص الف نماینده شرکت بوده ( صاحب امضای مجاز  ) و با اقرار نامه اصلاحی مشکل را حل نمود؟ یا در شخصیت طرف عقد اشتباه شده و شخصیت طرف در موضوع  فوق علت عمده عقد بوده و نتیجتا عقد باطل است؟