اخیرا موردی داشتم که وراث قصد داشتند ملکی را بانضمام سرقفلی یکباب مغا زه واگذار کنند که زوجه هم جزء وراث بود در اینکه زوجه از سرقفلی ارث میبرد یا خیر دچار تردید بودم ولی چون همگی وراث سهم الارث خود را منتقل میکردند سند را تنظیم نمودم حال نظردوستان و همکاران محترم با عنایت به مواد 946 و947 ق.م و اصلاحی اخیر آن چیست؟ آیا زوجه از سرقفلی ارث میبرد؟ اگر پاسخ مثبت است از سرقفلی ارث میبرد یا قیمت آن؟