بی احتیاطی راننده(پدر) منجر به ورود خسارت بدنی سرنشین شده (فرزند صغیرخود) بموجب شکایت مادر ،پدر به پرداخت دیه محکوم گردیده است.شرکت بیمه،پرداخت خسارت را به اعلام گذشت و رضایت خسارت دیده از مقصر حادثه و شرکت بیمه موکول نموده است.علیهذا با عنایت به مراتب فوق و اینکه زیان دیده فاقد اهلیت لازم است فرد ذیصلاح برای اعلام رضایت کیست؟