مالک درصدد است 2 دانگ از ششدانگ ملک را به همسرش صلح نماید و تاکید دارد ضمن العقد شرط شود مادام الحیات خود حق انتفاع (حق سکنی) مورد صلح را داشته باشد همچنین متصالح تا 15 سال حق انتقال بغیر نداشته باشد حال سوال: آیا درج شرط اخیرالذکر خلاف مقتضای عقد است؟