برابر نظر و خواست سازمان مسکن و شهرسازی و در راستای استفاده از تسهیلات دولتی شخص الف بشرح متن ذیل تعهد نموده است بعد از ساخت و تکمیل ساختمان احداثی آپارتمان واقع در .... را به شخص ب منتقل نماید. 

اینجانب ... که بر روی عرصه ششدانگ پلاک ثبتی ... اقدام به احداث آپارتمان نموده و در صدد استفاده از وام تسهیلات مسکن مهر می باشم به موجب این سند متعهد و ملتزم میگردم بعد از اخذ وام و دریافت تسهیلات و احداث و تکمیل ساختمان نسبت به انتقال آپارتمان احداثی طبقه .... به آقای/خانم .... اقدام نمایم و حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدی را  در این خصوص از خود سلب و ساقط مینمایم. 

سوال: فسخ سند امکانپذیر است؟ به چه نحو باید اقدام شود؟