اداره ثبت محل در خصوص سهم الارث زوجه با فرض وجود 2 فرزند پسر  از متوفی بشرح ذیل اقدام به صدور سند مالکیت می نماید:

الف- در سند مالکیت صادره بنام زوجه به هیچ وجه به بهاء اشاره نمیشود بطور مثال اینگونه قید میشود: ثمنیه ششدانگ یکبابخانه بشماره.....

ب- سند مالکیت سایر وراث بدون توجه به سهم زوجه صادر میشود برای هر کدام از پسران سند مالکیت سه دانگ مشاع صادر میشود.

ج- در اسناد مالکیت صادره بنام وراث ( در فرض فوق 2 پسر ) ثمننیه استثناء میشود. بطور مثال: سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بشماره... باستثناء ثمنیه

با توجه به بندهای سه گانه فوق و نحوه عمل ثبت محل این ابهام ایجاد میشود آیا بدلیل امتناع وراث دیگر، زوجه حق خود را از عین استیفاء نموده و سند مالکیت صادره دلیل مالکیت زوجه بر عین است یا سند مالکیت صادره صرفاً در حکم گواهی حق زوجه است بر بهاء ثمن/ ربع عرصه و اعیان!

1- آیا با توجه باینکه در سند مالکیت صادره به بهاء اشاره نمی شود ( موضوع بند الف ) میتوان سند مالکیت صادر شده بنام زوجه را سهام وی از عرصه و اعیان تلقی نمود؟ یا سند مالکیت صادره در حکم گواهی حق زوجه بر بهای ثمن/ ربع عرصه و اعیان است؟

2-در صورتیکه بخواهیم نسبت به اسناد مالکیت مذکور سند قطعی بیع تنظیم نمائیم نحوه اقدام چگونه خواهد بود؟ آیا با عنایت به سند مالکیت مذکور معامله زوجه نسبت به ( عین )فضولی است؟

 3-آیا حق زوجه بر بهاء عرصه و اعیان به تبع عین قابل ترهین است؟ اگر پاسخ مثبت باشد و ملکی باستثناء بهای ... در رهن قرار گیرد آجراء با مشکل مواجه میشود؟