از اداره مسکن و شهرسازی شهرستان نامه ای به دفتر رسید مبنی بر انتقال...قطعه زمین بشماره...فرعی از.... بنام وراث مرحوم...(بدون ذکر نام وراث و سهام انان) با توجه به رویه دفاتر شهرستان مبنی بر عدم مطالبه گواهی واریز مالیات بر ارث در فرض فوق در صحت رویه مذکور دچار تردید شدم اگر قطعات به وراث منتقل و آنان بنام خود سند اخذ و سپس به ثالث انتقال دهند مالیات بر ارث کی پرداخت خواهد شد؟

 ماده 35 قانون مالیاتهای مستقیم :ادارات ثبت اسناد و املاك موقعی كه مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند، همچنین كلیه دفاتر اسناد رسمی در موقعی كه می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترك را ثبت كنند، باید گواهی نامه اداره امور مالیاتی صلاحیت دار را مبنی بر عدم شمول مالیات یا این كه مالیات متعلق كلا پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده است مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهی نامه مجاز به ثبت نیستند. 

 در ماده 35 دو نکته قابل توجه است یکی تکلیف اداره ثبت به مطالبه گواهی واریز مالیات موقع ثبت ملک بنام وراث یا موصی له و دوم تکلیف دفاتر به مطالبه گواهی واریز مالیات برای ثبت هر نوع معامله وراث نسبت به ماترک

بنظر دوستان گواهی واریز مالیات بر ارث صرفا باید برای تصرفات ناقله وراث مطالبه شود ؟