دیروز موردی داشتم بشرح ذیل:

-بموجب سند اول تمامی یکدستگاه کامیون... بصورت قطعی به شخص الف منتقل شده است

-بموجب سند دوم الف نسبت به 2 دانگ از ششدانگ مورد معامله به شخص ب و ج(هرکدام بمیزان یک دانگ) وکالت فروش(بلاعزل)اعطاء نموده( بدون اشاره به اجتماع و استقلال وکلاء)

-بموجب سند سوم شخص ب تمامی اختیارات خود را به شخص الف (مالک)تفویض نموده است

-بموجب سند چهارم الف 2 دانگ از ششدانگ کامیون را به شخص ج(از وکلای سند دوم)قطعی انتقال داده است

حال شخص الف و ج با مراجعه به دفتر قصد دارند ششدانگ کامیون را به ثالث انتقال دهند لازم بذکر است در شناسنامه مالکیت و تائیدیه تعویض پلاک بنام ثالث،شخص الف بدون هیچ توضیحی بعنوان فروشنده آمده است.

در خصوص سند دوم با توجه به اینکه سند وکالت دارای ماهیت فروش است آیا ضرورت دارد بطریقی مانند استعفا اعتبار سند مذکور زایل شود؟

با توجه به اینکه در سند دوم صراحتا به استقلال وکلاء اشاره نشده آیا میتوان با وحدت ملاک از ماده 670 ق.م  استدلال کرد وکالت اعتبار خود را از دست داده یا خیر؟

تفویض وکالت به موکل(مالک)موضوع سند سوم،باتوجه به عدم سازگاری با اصول حقوقی صحیح و قابل استناد است یا خیر؟

آیا میتوان با هدایت شخص ج به حضور در دفترخانه و استعفاء از وکالت (موضوع سند دوم) سند اننقال قطعی را بدین شرح تنظیم نمود:

فروشنده: 1-شخص الف با مشخصات... نسبت به چهار دانگ 2-شخص ج با مشخصات... نسبت به دو دانگ

منتظر ارایه طریق دوستان و همکاران گرامی در خصوص نحوه تنظیم سند هستم