وکیل در خرید میتواند بدون آنکه در وکالت تصریح شده باشد اموال خود را به موکلش بفروشد؟