در تنظیم اسناد تعهد صندوق رفاه دانشجوئی با توجه به درج شماره حساب بانکی و حکم کارگزینی ضامن،سردفتر تکلیفی به احراز تعلق حساب بانکی و حکم کارگزینی به ضامن دارد؟